tilman_contact-batiment

Wedstrijdreglement Flexofytol 10 jaar – Apothekers

ARTIKEL 1 – ORGANISATOR

Het bedrijf Tilman nv, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister onder nummer 0458.493.759, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Z.I. Sud 15, 5377 Baillonville, organiseert een wedstrijd van 02/03/2020 tot en met 30/04/2020 in het kader van een internetmarketing-operatie om onze Belgische en Luxemburgse distributeurs (apotheken) te bedanken.

Dit spel wordt verspreid op de website van het bedrijf: www.tilman.be.

De deelnemingsmodaliteiten van de wedstrijd en alle andere modaliteiten betreffende het aanwijzen van de winnaars, zijn beschreven in het onderstaande reglement.

ARTIKEL 2 – DUUR VAN DE WEDSTRIJD

De Wedstrijd loopt van 02/03/2020 tot 30/04/2020.

ARTIKEL 3 – DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD

De deelname aan huidige wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting.
Deze wedstrijd is beschikbaar voor elke natuurlijke persoon met woonplaats in België en Luxemburg.

Kan niet deelnemen aan het spel:
Het personeel van de Organiserende Vennootschap en van alle verbonden ondernemingen die deel uitmaken van de Groep.
Het personeel van alle met de Organiserende Vennootschap verbonden bedrijven in het kader van een commissie-affiliatiecontract.
Meer in het algemeen, alle personen die betrokken zijn bij de organisatie, productie, uitvoering, promotie en animatie van het Spel die zelf klanten kunnen zijn.
Alle minderjarigen.
De deelname aan de wedstrijd houdt voor elke deelnemer in dat hij/zij dit reglement aanvaardt, zonder uitzonderingen.
De deelname is strikt nominatief en de deelnemer kan onder geen enkele omstandigheid spelen onder verschillende pseudoniemen, met verschillende e-mailadressen, en dit, ongeacht het aantal e-mailadressen dat beschikbaar is voor hem of namens andere deelnemers.

Elke deelname die niet aan de bovenstaande specificaties voldoet, wordt niet in aanmerking genomen. De deelnemers machtigen alle controles betreffende hun identiteit, hun leeftijd, hun postcoördinaten of de loyaliteit en de oprechtheid van hun deelname. Elke valse verklaring, identiteitsaanduiding of verkeerd adres leidt tot onmiddellijke eliminatie van de deelnemer.

ARTIKEL 4 – DEELNEMINGSMODALITEITEN

De deelname aan deze wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting tijdens de duur van de wedstrijd van 02/03/2020 t/m 30/04/2020 middernacht.
Het spel is toegankelijk op de website van het organiserende bedrijf (https://www.tilman.be ).

Om deel te nemen aan het spel moet de deelnemer:

  • Zijn contactgegevens invullen
  • Een foto van het apothekerspersoneel met Flexofytol® producten opsturen
  • De subsidiaire vraag beantwoorden

Zodra deze drie stappen zijn doorlopen, wordt de deelnemer automatisch ingeschreven in de wedstrijd.

ARTIKEL 5 – PRIJS EN TOEKENNING VAN DE PRIJS

Een persoon binnen het organiserende bedrijf valideert de 10 winnaars die een getal hebben gegeven dat het dichtst ligt bij het in de subsidiaire vraag gevraagde getal.

De winnaars hebben de keuze tussen de 2 volgende prijzen:

  • Een fles champagne voor elk lid van de apotheek.
  • De organisatie van een informatieavond voor apothekerspatiënten onder begeleiding van een “walking dinner” in zijn apotheek.

De verzendingsvoorwaarden van de prijs worden beheerd door het organisme verantwoordelijk voor de veiligheid en het transport van de prijs en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de organisator. Indien de winnende apotheker ervoor kiest om de informatieavond te organiseren, verbindt de apotheker zich ertoe om voor de organisatie van deze avond te zorgen.

In het geval dat de deelnemer zijn prijs niet opeist bij de Post waar zijn pakket, in afwachting van ontvangst, wordt bewaard, zal er worden beschouwd dat hij zijn prijs heeft opgegeven. De prijs die binnen de 15 opeenvolgende dagen niet wordt opgehaald, zal geretourneerd worden aan de Organisator.

De organisator behoudt zich het recht voor om de aangekondigde prijs te vervangen door een gelijkwaardige prijs die van dezelfde waarde en vergelijkbare kenmerken is, als de omstandigheden dit vereisen.
De schenking mag geen aanleiding geven tot enige vorm van betwisting. De winnaar kan de contante waarde van de gewonnen prijs niet opeisen noch zijn inruiling vragen voor andere goederen of diensten.

In het geval dat de winnaar, om welke reden dan ook, niet wil of kan genieten van alle of een deel van de gewonnen prijs, onder de voorwaarden beschreven in dit reglement, verliest hij het volledig voordeel van de schenking en kan geen aanspraak maken op enige tegemoetkoming of compensatie. De schenking zal niet opnieuw worden ingezet en de organisator zal er vrij kunnen over beschikken.

De winnaar van de wedstrijd laat elke controle van zijn identiteit toe. Elke aanduiding van identiteit zal resulteren in de eliminatie hiervan. Tevens behoudt de organisator zich het recht voor om elke poging tot misbruik van huidig reglement, met name in het geval van onjuiste informatie, te vervolgen.

ARTIKEL 6 – BEPALING VAN DE WINNAAR EN TOEKENNING VAN DE PRIJS

De winnaars worden uiterlijk 30 mei 2020 door een persoon van het organiserende bedrijf Tilman nv – Z.I. Sud 15 – 5377 Baillonville op de hoogte gebracht. De winnaars worden uiterlijk binnen 30 dagen op de hoogte gebracht via de persoon die vermeld staat in de vraag “Kies uw vertegenwoordiger”.

Hij/zij zal de keuze van de prijs en het adres van de receptie binnen 30 dagen moeten bevestigen.

Zonder reactie binnen de 30 dagen na ontvangst van dit bericht, wordt verondersteld dat de winnaar afziet van zijn prijs.

Er kan slechts één prijs per persoon worden toegekend voor de duur van de wedstrijd.

ARTIKEL 7 – PERSOONLIJKE GEGEVENS

De Organisator verbindt er zich toe de vertrouwelijkheid te bewaren van de persoonlijke gegevens die door de deelnemers worden doorgegeven in het kader van de wedstrijd.

De verzamelde persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke gegevens ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“privacywetgeving”); de wet van 13 juni 2005 betreffende elektronische communicatie; de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van diensten van de informatiemaatschappij; het Koninklijk Besluit van 12 juni 2002 om de collectieve overeenkomst nr. 81 van 26 april 2002 betreffende de bescherming van de persoonlijke gegevens van werknemers met betrekking tot de controle van elektronische communicatiegegevens, verplicht te stellen en Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Alle deelnemers aan de Wedstrijd hebben het recht op toegang tot en wijziging, rectificatie, oppositie en verwijdering van gegevens over hen.

Elk verzoek tot toegang, wijziging, rectificatie of verzet of verwijdering moet worden gericht aan de onderneming Tilman, Tilman NV, Z.I. Sud 15, 5377 Baillonville, ter attentie van Gaëlle Delisse, of per e-mail gd@tilman.be
In overeenstemming met de geldende wetgeving moet de aanvraag worden ondertekend en vergezeld van een fotokopie van een identiteitskaart met de handtekening en het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden. Een antwoord zal binnen 2 maanden na ontvangst van het verzoek worden verzonden.

De informatie die in verband met deze wedstrijd wordt verzameld is uitsluitend bestemd voor Tilman, uitsluitend voor de doeleinden van de wedstrijd. De informatie zal op geen enkele wijze worden verkocht of overgedragen worden aan derden.

De personen die vóór het einde van de wedstrijd het recht tot verwijdering van hun gegevens zullen uitoefenen, worden geacht afstand te doen van hun deelname.

De organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden als, om redenen buiten zijn controle, technische storingen, computerfouten of andere technische problemen, het goede verloop van de wedstrijd of de lijst met winnaars zou beïnvloed worden. De aanklagers zouden geen enkele beloning kunnen opeisen.

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van diefstal, misleiding van de post of bederf van het pakket door de postdiensten.

ARTIKEL 8 – PUBLICITEIT

Door de deelname aan de wedstrijd te valideren, stemmen de medewerkers van de apotheek ermee in dat de foto die in de vragenlijst wordt ingezonden, mag worden gebruikt voor publicitaire doeleinden.

Het organiserend bedrijf zal enkel de voor- en achternaam van de winnaar vermelden in de communicatie van de Facebook post op 15/05/2020. Een dergelijk gebruik geeft de winnaar geen recht op enige andere vergoeding of voordeel dan de levering van de gewonnen prijs.

Als een winnaar bezwaar maakt tegen het gebruik van zijn contactgegevens, moet hij dit onmiddellijk melden aan de organisator door een e-mail te sturen naar het volgend adres: gd@tilman.be.

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID

Deze Wedstrijd is niet georganiseerd noch gesponsord door Facebook. De verzamelde persoonlijke gegevens zijn bedoeld voor de organisator en niet voor Facebook.

Er wordt expliciet aan herinnerd dat internet geen veilig netwerk is.

De organisator is niet aansprakelijk voor besmetting door virussen of indringing van derden in het systeem of de terminal van de deelnemers aan de wedstrijd en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de verbinding tot het netwerk van de deelnemers via de Site voor redenen die niet rechtstreeks en uitsluitend toe te schrijven zijn aan de organisator.

Deze kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen van het internet, met name als gevolg van externe kwaadwillige handelingen, die het goede verloop van de wedstrijd zouden verstoren. In het bijzonder, de organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt aan de deelnemers, hun computerapparatuur en de daar opgeslagen gegevens, en de mogelijke gevolgen op hun persoonlijke of professionele activiteit, behalve in gevallen van rechtstreekse en uitsluitende schuld van de organisator.

Bovendien kan de organisator niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van leveringsproblemen of verlies van post of e-mail.

De Organisator kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor het geval dat één of meerdere deelnemers niet in staat zouden zijn zich op de site van de wedstrijd aan te melden ten gevolgde van een probleem of een technische storing met name in verband met overbelasting van het netwerk, veroorzaakt door kwaadwillige daden.

Prijzen die aan winnaars worden toegekend, mogen op geen enkele manier worden betwist en mogen niet worden ingewisseld op verzoek van winnaars voor geld of enige andere prijs, om welke reden dan ook.

De verantwoordelijkheid van de organisator kan niet worden aangesproken in het geval van incidenten die kunnen voortvloeien uit het gebruik of niet-gebruik van de toegewezen prijs, die niet kan worden vervangen door een andere prijs of gestort onder de vorm van geld, behalve bij besluit van de organisator.

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen en/of verliezen als gevolg van de postdiensten of hun totale of gedeeltelijke vernietiging door enige andere toevallige gebeurtenis.

Deelnemers die proberen deel te nemen door middel van bijvoorbeeld automaten, programma’s ontwikkeld voor geautomatiseerde deelname, gebruik van informatie, andere e-mails dan die overeenstemmend met hun identiteit en meer in het algemeen met alle middelen die niet voldoen aan het respect van gelijke kansen tussen deelnemers tijdens de wedstrijd, zullen automatisch worden uitgesloten. Alle informatie of onvolledige contactgegevens, onjuist of in strijd met het reglement, zal leiden tot de nietigheid van de participatie en de deelnemer zal dan ook niet in aanmerking komen voor een prijs in het kader van de wedstrijd.

Alle inzendingen moeten eerlijk zijn: het is ten strengste verboden om, op welke manier dan ook, de voorgestelde wedstrijdmodaliteiten te wijzigen of proberen aan te passen, met name om de resultaten te wijzigen.

De organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder kennisgeving, de deelname van een deelnemer, die zich niet aan de regels houdt, te annuleren.

Het is ten strengste verboden voor eenzelfde natuurlijke persoon, deel te nemen vanaf een open spelersaccount ten voordele van een andere persoon dan zichzelf.

ARTIKEL 10 – AANVAARDING VAN HET REGLEMENT

Deelname aan de wedstrijd houdt de volledige aanvaarding van deze regels in.

Alle praktische problemen bij de interpretatie of toepassing van deze regels worden beslist door de organisator.

Er zal op geen enkel telefonisch of schriftelijk verzoek met betrekking tot de interpretatie of de toepassing van de huidige regels, de mechanismen of modaliteiten van de wedstrijd en de aanduiding van de winnaar, worden beantwoord.

ARTIKEL 11 – REGLEMENT

Het volledig reglement is beschikbaar op de pagina:
www.tilman.be/nl/reglementen/flexofytol10years/

Het bedrijf Tilman behoudt zich het recht voor om deze regeling te wijzigen. In dit geval zijn de wijzigingen onverwijld van toepassing op de deelnemers, na verspreiding van de nieuwe bepalingen die vrij kunnen worden geraadpleegd op de Site.

Elke wijziging is onderworpen aan voorafgaande kennisgeving op elke passende manier.

ARTIKEL 12 – TERUGBETALING

Er is geen enkele terugbetaling voorzien in het kader van huidige wedstrijd.

ARTIKEL 13 – BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze wedstrijd en de interpretatie van deze regels zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Deelnemers zijn daarom onderworpen aan de Belgische regels die van toepassing zijn op wedstrijden.

In het geval van een geschil over de organisatie en werking van de wedstrijd, kunnen de deelnemers hun verzoeken of klachten schriftelijk indienen op het volgend adres: gd@tilman.be.

De organisator verbindt zich ertoe om hen binnen zes weken na ontvangst van hun aanvraag een schriftelijk antwoord te sturen. Geschillen zijn slechts ontvankelijk binnen de twee maanden na de trekking.

Bij gebrek aan een minnelijke schikking, zal elk geschil dat voortvloeit uit deze regels voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van Brussel.

ARTIKEL 14 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief downloadbare documenten en iconografische en fotografische afbeeldingen. In overeenstemming met de wetten die de literaire en artistieke eigendomsrechten regelen, is de reproductie en weergave van alle of een deel van de elementen die deel uitmaken van deze wedstrijd ten strengste verboden. De genoemde merken zijn geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Start met typen en druk op ENTER om het zoeken te starten.