tilman_contact-batiment

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden vervangen alle vorige versies en zijn van
toepassing op alle contracten en aanhangsels die na 1 juni 2009 worden
afgesloten.

Artikel 1 – Algemene bepalingen

Behoudens schriftelijke bijzondere afspraken tussen de klant en de nv Tilman
gelden de hieronder vermelde algemene voorwaarden voor al onze offertes en
verkopen. Iedere wijziging van deze algemene voorwaarden zal uitdrukkelijk
het voorwerp moeten uitmaken van een schriftelijk akkoord van de nv Tilman.

Artikel 2 – Prijs

Onze prijzen zijn uitgedrukt exclusief taksen en in euro, ongeacht de plaats
waar het contract wordt afgesloten. Voor de Belgische markt, en behoudens
andersluidende bepaling, worden onze leveringen portvrij verricht voor iedere
bestelling boven een bedrag van € 50 exclusief btw. Voor iedere levering
betreffende een bestelling die lager is dan € 50 exclusief btw, behouden we
ons het recht voor om onze factuur te verhogen met een forfaitair bedrag
van € 10 exclusief btw, uit hoofde van portkosten en administratieve en
verpakkingskosten.
Voor de andere markten zijn alle kosten ten laste van de klant, behoudens een
andersluidende bepaling. Deze kosten omvatten, onder andere, de portkosten,
de verpakkingskosten, de controlekosten, de douane- en invoerrechten, de
btw en de taksen, alsook alle andere huidige of toekomstige kosten en rechten
van eender welke aard.

Artikel 3 – Betaling

Behoudens andersluidend akkoord zijn al onze facturen te betalen 30 dagen
na factuurdatum. Indien formeel op de factuur vermeld, mag de korting in
mindering worden gebracht in geval van betaling van het volledige bedrag van
die factuur binnen 10 dagen na de ontvangst van de factuur. Onverminderd
iedere andere schadeloosstelling zal het bedrag van de op de vervaldag niet
betaalde factuur van rechtswege aanleiding geven tot een rente van 10%, te
rekenen vanaf de dag na de vervaldag, en dit zonder ingebrekestelling, waarbij
de vervaldag als ingebrekestelling geldt.
Krachtens artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal – als de factuur niet
op de relevante vervaldag is vereffend – een conventionele forfaitaire
schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 12% van het bedrag van iedere
factuur, met een minimum van € 50.

Artikel 4 – Eigendomsrecht

De nv TILMAN behoudt het eigendomsrecht m.b.t. de producten waarop de
overeenkomst betrekking heeft, tot de volledige betaling van alle sommen
die aan haar verschuldigd zijn. Zolang de volledige betaling niet zal hebben
plaatsgevonden ten gunste van de nv TILMAN, zal de klant niet kunnen
beschikken over de geleverde producten, noch over eender welke rechten die
betrekking hebben op de contracten en overeenkomsten, op welke manier en
uit hoofde waarvan dan ook.

Artikel 5 – Leveringstermijn

Onze leveringstermijnen worden als aanwijzing gegeven. Naast de gevallen
van overmacht zullen alle onvoorziene gebeurtenissen die de fabricage, de
verwerking, de verpakking of de verzending van de verkochte producten
belemmeren eveneens worden beschouwd als een geval van overmacht dat de
nv TILMAN van iedere verplichting bevrijdt.

Artikel 6 – Transport

Behoudens andersluidende bepaling vallen alle leveringen die door de nv
TILMAN op de Belgische binnenlandse markt worden verricht onder de
verantwoordelijkheid van de transporteur die door de nv TILMAN is aangesteld.
De klant zal erop toezien dat de zichtbare transportschade aan de transporteur
wordt gemeld op het ogenblik van de levering; bij ontstentenis daarvan zal
hij de klantendienst van de nv TILMAN uiterlijk binnen 24 uur op de hoogte
brengen.

Artikel 7 – Klachten

Iedere klacht die betrekking heeft op de conformiteit van de producten of de
bestelling moet via eender welk medium aan de nv TILMAN worden gemeld
binnen drie werkdagen na de ontvangst van de producten.
Eens deze termijn is verstreken, zal geen enkele klacht meer in aanmerking
kunnen worden genomen en zal de levering als conform worden beschouwd.

Artikel 8 – Bevoegde rechtbank

Behoudens een schriftelijke en voorafgaande uitdrukkelijke
bepaling m.b.t. de modaliteiten van een arbitrageregeling, ressorteren alle
geschillen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het
gerechtelijk arrondissement van Namen (B), ongeacht de plaats waar het
contract is afgesloten of de plaats waar het contract moet worden uitgevoerd.
Enkel het Belgisch recht zal van toepassing zijn.

Start met typen en druk op ENTER om het zoeken te starten.